Bloemetje bij de thuisbijeenkomst:
De tafelvaas moet bij elke thuisbijeenkomst met een bloemetje gevuld zijn, als dank voor de geboden gastvrijheid. Verantwoordelijk voor de vaas en het bloemetje is de gastheer van de vorige thuisbijeenkomst.

Afmelden:
Afmelden voor een thuisbijeenkomst (slechts bij hoge uitzondering toegestaan) 1 dag voor de thuisbijeenkomst bij de voorzitter of bij de moresman en bij de tafelaar waar de thuisbijeenkomst gehouden wordt. Bij overtreding hiervan volgt een boete van € 12,–. Dit bedrag moet bij de volgende thuisbijeenkomst betaald zijn aan de moresman.

Op tijd komen:
Er volgt een boete van € 12,– als je niet op tijd op een vergadering of thuisbijeenkomst bent en niet voor 19:00 uur de moresman of voorzitter hebt gebeld dat je later komt (met een verdomd goede reden).

Presentatie:
Op de kalender staat duidelijk wanneer en wie er een presentatie moet houden, heb je desondanks toch niets voorbereid dan volgt wederom een boete van € 12,– en een ludieke straf die opgelegd kan worden door de gastheer.

Mobiele telefoon:
Tijdens de vergadering en de thuisbijeenkomst staan mobiele telefoons uit, de voorzitter is gemachtigd hierop een uitzondering te verlenen. Bij overtreding hiervan tijdens de vergadering volgt een rondje op kosten van de overtreder en bij een thuisbijeenkomst  helpt de overtreder met opruimen.

Discussie:
Over een mores kan niet gediscussieerd worden, de moresman beslist.

Afwezigheid moresman:
Bij afwezigheid van de moersman wordt deze functie vervuld door de moresman van het vorige bestuursjaar.

Nieuwjaarssoep:
Elk nieuw kalenderjaar begint met een nieuwjaarsborrel bij de zittende voorzitter. De voorzitter draagt zorg voor, in ieder geval soep en voldoende drank. De nieuwjaarsborrel wordt gehouden op de eerste dinsdag van januari, valt deze op 1 januari dan wordt de borrel verschoven naar de tweede dinsdag

Tafel:
De Tafel van TR 186 is aangeboden door Vincent Kuiper en Patrick Welman. De mores zoals die hieronder nogmaals is opgenomen  is vastgesteld op 17 januari 2001, door Patrick Welman, Vincent Kuiper en de voorzitter. Het ondertekende origineel van deze Mores is in het bezit van de Moresman.

1.1 Eigendom:

 • A. De Rondetafel is aangeboden aan de nieuw opgerichte Rondetafel Commissie op 17 januari 2001.
 • B. De Rondetafel is aangeboden door de internationale commissie bestaande uit Vincent Kuiper en Patrick Welman.
 • C. De Rondetafel is eigendom van Tafelronde 186 Losser.

1.2 Beheer:

 • A. Voor het beheer en opslag van de Rondetafel is de Rondetafel commissie verantwoordelijk.

1.3 Samenstelling Rondetafel commissie

 • A. De in lid 1.1 a genoemde commissie bestaat uit twee vaste leden en de zittende voorzitter van Tafelronde 186.
 • B. Per 17 januari 2001 zijn Vincent Kuiper en Patrick Welman als vaste commissieleden benoemd.
 • C. Indien 1 der vaste commissieleden aftreed dient door de oude commissie een nieuw lid te worden benoemd.
 • D. Besluiten betreffende de Rondetafel dienen door de in lid 1.1 a genoemde commissie met meerderheid van stemmen genomen te worden.
 • E. Indien bij stemming geen consensus wordt bereikt geeft de stem van een vast commissielid doorslag.

1.4 Gebruik van de Rondetafel:

 • A. De Rondetafel dient te allen tijde aanwezig te zijn op gelegenheden welke door Tafelronde 186 georganiseerd zijn.
 • B. De Rondetafel dient te ellen tijde aanwezig te zijn op gelegenheden (bijvoorbeeld recepties, verjaardagen en bruiloften) waarvoor Tafelronde 186 een schriftelijke uitnodiging heeft ontvangen of waar minimaal 6 tafelaars van Tafelronde 186, namens tafelronde 186, aanwezig zijn.
 • C. De tafelaar welke een gelegenheid, zoals beschreven in lid 1.4 b, organiseert dient een plaats te reserveren voor de tafel. De Rondetafel commissie kan de gereserveerde plek afkeuren. In een dergelijk geval dient de tafelaar in overleg en met goedkeuring van de Rondetafel commissie een nieuwe plek aan te wijzen.
 • D. Bij bezoeken van Tafelronde 186 op locatie dienen de gebruikers zich bewust te zijn dat ontvreemding van de Rondetafel door collega Tafels tot de mogelijkheden behoort. Er dient dan ook bijzondere oplettendheid in acht te worden genomen.

1.5 Dispuut:

 • A. In geval bovengenoemde regels niet voorzien, beslist de in lid 1.1 a genoemde commissie.

1.6 Geldigheid Mores:

 • A. Door gebruik te maken van de Rondtafel conformeert een ieder zich tot naleving van deze Mores.