De kascontrolecommissie is een onafhankelijke commissie die de boekhouding van de stichting controleert. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening opgesteld door de penningmeester. 

De kascommissie kijkt naar de volgende zaken;

  1. De jaarrekening en het financieel verslag. Is de financiële informatie correct, volledig en actueel?
  2. De naleving van wettelijke en andere bepalingen. Zijn alle wettelijke bepalingen en verplichtingen nageleefd? 

Verder spreekt de kascommissie een oordeel uit over het gevoerde financiële beleid.